Player NamePlayer ClassKilled PlayerKilled Player ClassPointsTime
AveTopEbaBRZRKRArcher30.81992024-05-14 16:40:21
AveTopEbaArchertanhuaArcher2.272672024-05-14 16:35:12
AveTopEbaArcherSquidStormbringer2.949642024-05-14 16:35:04
AveTopEbaStormbringerAniyawyanyaVenomancer1.292242024-05-14 16:34:56
AveTopEbaVenomancerBRZRKRArcher7.565642024-05-14 16:34:42
AveTopEbaArcherLeiblingCleric10.86082024-05-14 16:33:41
AveTopEbaClericcharlesdobronxArcher1.443782024-05-14 16:32:52
AveTopEbaArchermovetonCleric12.34292024-05-12 20:41:39
AveTopEbaClericcharlesdobronxArcher8.826942024-05-12 20:41:07
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher1.664492024-05-12 20:41:07
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher5.743612024-05-12 20:40:08
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher4.747822024-05-12 20:40:08
AveTopEbaArcherTripTonicArcher4.396092024-05-12 20:38:57
AveTopEbaArcherTripTonicArcher7.329632024-05-12 20:38:57
AveTopEbaArcherTripTonicArcher2.837052024-05-12 20:38:14
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher10.26582024-05-12 20:37:59
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher0.2256712024-05-12 20:37:59
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher3.668072024-05-12 20:36:41
AveTopEbaArcherTripTonicArcher10.02492024-05-12 20:36:17
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher2.41762024-05-12 20:36:02
AveTopEbaArcherTripTonicArcher5.817312024-05-12 20:35:07
AveTopEbaArchercharlesdobronxArcher10.49142024-05-12 20:34:51
AveTopEbaArcherDebbyMystic22.65582024-05-06 22:49:59
AveTopEbaMysticFearArcher7.86632024-05-06 22:49:02
AveTopEbaArcherGardasilVenomancer1.503892024-05-06 22:48:01